Tạo tài khoản người dùng Microsoft 365

Hướng dẫn tạo tài khoản người dùng 365 mới trên trang thương mại điện tử https://microsoft.fptcloud.com

Bước 1: Sau khi đăng nhập, bạn chọn "Bảng điều khiển".

Bước 2: Bạn kéo xuống cuối trang để tìm mục "Thống kê người dùng O365", và chọn "Xem danh sách người dùng".

Khi đó, bạn sẽ thấy "Danh sách người dùng" lưu trữ tài khoản trong thư mục đang hoạt động, đã được tạo theo các đối tượng người dùng cụ thể của Microsoft. Các cột trong đó bao gồm:

 • "Tên hiển thị": Tên đầy đủ của mỗi tài khoản.

 • "Tên đăng nhập": Tên người dùng của mỗi tài khoản dùng cho tiền tố tên miền.

 • "Trạng thái": Trạng thái của mỗi người dùng, là "Đang hoạt động" hoặc "Đã xóa".

 • "Chuyển giao": Số lượng giấy phép được chỉ định cho mỗi người dùng cho dịch vụ đó.

 • "…" (Nút hành động): Quản lý giấy phép của từng người dùng, xóa người dùng và đặt lại mật khẩu của người dùng.

Ba cột đầu tiên của danh sách cung cấp các tùy chọn và chức năng tìm kiếm.

Bước 3: Để tạo tài khoản người dùng 365 mới, bạn chọn "Thêm người dùng".

Sau thao tác này, cửa sổ có chứa biểu mẫu người dùng hiện ra.

Bước 4: Tại mục "Tạo người dùng", bạn hãy điền các thông tin liên quan tới tên, tên hiển thị và tên đăng nhập.

Bước 5: Để tạo mật khẩu, bạn hãy chọn một trong hai tùy chọn sau:

 • "Tự động tạo mật khẩu": Hệ thống tự động tạo mật khẩu ngẫu nhiên

 • "Thiết lập mật khẩu": Bạn sẽ phải tạo mật khẩu theo cách thủ công. Mật khẩu phải dài ít nhất 8 ký tự và phải chứa ít nhất 1 số, 1 ký hiệu không phải chữ và số và 1 chữ hoa.

Với trường hợp chọn "Tự động tạo mật khẩu", bạn tiếp tục điền email sẽ nhận mật khẩu sau khi hoàn thành tạo tài khoản.

Nếu bạn muốn người dùng thay đổi mật khẩu, hãy chọn "Yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên". Sau khi đã hoàn thành các bước, bạn chọn "Tiếp theo" để tiếp tục.

Bước 6: Ở mục "Chỉ định vai trò", bạn có thể gán một hoặc nhiều vai trò cho người dùng mới được tạo. Các vai trò có sẵn bao gồm:

 • Vai trò người dùng Office 365

 • Vai trò quản trị viên toàn cầu của Office 365

 • Vai trò quản trị viên tùy chỉnh của Office 365

Trong "Vai trò quản trị viên tùy chỉnh của Office 365" lại có 3 vai trò nhỏ:

 • Vai trò quản trị viên tài khoản người dùng Office 365

 • Vai trò quản trị viên bộ phận trợ giúp Office 365

 • Vai trò quản trị viên hỗ trợ dịch vụ Office 365

Bạn có thể chọn nhiều hơn một vai trò từ "Vai trò quản trị viên tùy chỉnh Office 365".

Bước 7: Tại mục 3 - "Chỉ định giấy phép", bạn có thể chọn chỉ định một hoặc nhiều giấy phép cho tài khoản người dùng mới được tạo hoặc tài khoản người dùng chưa có giấy phép.

Các giấy phép có sẵn được chuyển nhượng là các giấy phép đã được mua nhưng chưa được sử dụng.

Mỗi giấy phép được mô tả đều được đặt theo mặc định "Tắt" khi tạo người dùng mới. Trong mỗi đăng ký có sẵn, số lượng giấy phép có sẵn sẽ được hiển thị.

Khi chuyển sang "Bật", số lượng giấy phép có sẵn cho đăng ký cụ thể sẽ giảm đi một (1) và giấy phép tương ứng được đặt để được chỉ định cho người dùng mới.

Sau khi hoàn thành xong 3 bước đăng ký, tài khoản sẽ hiển thị trên "Danh sách người dùng" với trạng thái "Đang hoạt động" và hiển thị số giấy phép được đăng ký.

Last updated