Xoá tài khoản người dùng Microsoft 365

Hướng dẫn xóa tài khoản người dùng Microsoft 365 trên trang thương mại điện tử https://microsoft.fptcloud.com/

Bước 1: Sau khi đăng nhập, bạn chọn "Bảng điều khiển".

Bước 2: Bạn kéo xuống cuối trang để tìm mục "Thống kê người dùng O365", và chọn "Xem danh sách người dùng".

Bước 3: Danh sách người dùng sẽ hiện ra, và bạn tiếp tục chọn "...""Xóa" để xóa tài khoản.

Một thông báo sẽ được gửi tới với nội dung: "Bạn có chắc chắn muốn xóa tài khoản này không? Bạn sẽ có 30 ngày để khôi phục tài khoản và truy xuất dữ liệu. Sau 30 ngày, dữ liệu của tài khoản này sẽ bị mất hoàn toàn".

Bước 4: Bạn chọn "Có" để chấp nhận lệnh xóa.

  • Sau khi chấp nhận, trạng thái của tài khoản người dùng sẽ thay đổi thành "Đã xóa". Tất cả các giấy phép được chỉ định cho tài khoản người dùng đó sẽ được hủy chỉ định và trở lại khả dụng để chuyển nhượng cho những tài khoản người dùng khác.

  • Tính khả dụng cho các đăng ký này sẽ được tăng lên theo số lượng giấy phép được hủy chỉ định từ tài khoản người dùng đã bị xóa.

Last updated